header หน้าหลัก - ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

KKU Feed

This is a KKU news RSS feed by topic

การวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
          จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ผนวกกับปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “ศูนย์รวมทางความคิด เป็นสติปัญญาของสังคม ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา”  จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาเป็นการเฉพาะ หลายหน่วยงาน  อาทิเช่น  สำนักบริหารการวิจัย  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง จำนวน 25 ศูนย์วิจัย  กลุ่มวิจัย จำนวน 20 กลุ่ม  และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีกองทุนอื่นๆอีกหลายกองทุน
           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติกว่า 160 หน่วยงาน จาก 25 ประเทศทั่วโลก โดยได้แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร  เครื่องมือ ห้องทดลอง และองค์ความรู้ต่างๆ

ความโดดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความโดดเด่นด้านการวิจัยดังนี้

 • การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน
 • การเกษตรและระบบฟาร์มเขตร้อน (สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง
 • ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดทิศทางการวิจัย ประเด็นการวิจัยที่ชัดเจนทั้งประเด็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์ที่เป็นความสำคัญของพื้นที่และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่นักวิจัยใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัยอาวุโส การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุน เครื่องมือวิจัยราคาแพง ศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
       นอกจากนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น สถาบันยุทธศาสตร์  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์บริการวิชาการ  สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์  
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และการทุ่มเทในการทำงานของนักวิจัย เป็นระยะเวลา  กว่า 4 ทศวรรษ  ส่งให้ผลงานการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏชัดเจน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  โดยลงานวิจัยหลายเรื่องได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ดังนี้  การใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ   การใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชน  โดยแบ่งออกเป็น  3 ระดับ คือ  การพัฒนาในระดับชนบท  การพัฒนาในระดับจังหวัด หรือภูมิภาค  และ การพัฒนาอุตสาหกรรม
       การพัฒนาประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เมื่อปีพุทธศักราช 2553   การดำเนินภารกิจด้านการวิจัยจึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างนักวิจัยที่มีคุณธรรม และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  ลบภาพงานวิจัยบนหิ้ง  และที่สำคัญ ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในแต่ละเรื่องนั้น ต้องสามารถตอบโจทย์ของสังคมได้อย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยสร้างความโดดเด่นด้านการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยของโลกในประเด็นดังต่อไปนี้

 • การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน
 • อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ
 • การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม
 • คณิตศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้ำโขง
 • ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า 6 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย
 • คลัสเตอร์วิจัยปัญหาสุขภาพจำเพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คลัสเตอร์การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบครบวงจร
 • คลัสเตอร์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คลัสเตอร์วิจัยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • คลัสเตอร์วัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง

หน่วยงานด้านการวิจัย

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง Science & Tech

 
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง Health Science
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง Human & Social

หน่วยงานด้านการวิจัย

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

 1. กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด  -  คณะแพทย์ศาสตร์
 2. กลุ่มวิจัยจีโนมิกส์และโปรทีโอมิกส์เพื่อปรับปรุงข้าวทนเค็ม  - คณะวิทยาศาสตร์
 3. กลุ่มวิจัยเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  - คณะเกษตรศาสตร์
 4. กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ - คณะเทคนิคการแพทย์
 5. กลุ่มวิจัยการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คณะสาธารณสุขศาสตร์
 6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบประสาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น - คณะแพทยศาสตร์
 7. กลุ่มวิจัยเมลาโทนิน - คณะเภสัชศาสตร์
 8. กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์  - คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. กลุ่มวิจัยประสิทธิภาพพลังงาน -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. กลุ่มวิจัยเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัว - คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. กลุ่มวิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์ - คณะวิทยาศาสตร์
 12. กลุ่มวิจัยเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - คณะวิทยาศาสตร์
 13. กลุ่มวิจัยการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา - คณะศึกษาศาสตร์
 14. กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน  - วิทยาเขตหนองคาย
 15. กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ - คณะเกษตรศาสตร์
 16. กลุ่มวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน - คณะวิทยาการจัดการ
 17. กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 18. กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - คณะแพทย์ศาสตร์
 19. กลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 20. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 5 เครือข่าย ประกอบด้วย
       1.ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์
       2.เครือข่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
       3.เครือข่ายโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์
       4.เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (CEM) คณะศึกษาศาสตร์  
       5. เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย

ipmo  kkuresearchjournal  wch  skw
 
none cscdlogo  humanresearch  ora